ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2019

Site Survey

วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบการจัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจหน้างานเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ พร้อมทั้งเขียนร่างแบบ และประเมินอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง พร้อมทั้ง ประสานงานแผนกงานขาย,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกับทางลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบงานติดตั้งว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับแผนกงานขายเรื่องการนัดหมายเพื่อเข้าสำรวจหน้างาน
 • เข้าสำรวจหน้างานในการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากแผนกงานขาย
 • จัดทำข้อมูลแผนงานติดตั้ง และรายการจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดและแจ้งให้แผนกงานขายที่รับผิดชอบรับทราบ
 • ประสานงานและยืนยันเรื่องแบบงานติดตั้งและรายละเอียดอื่นๆที่ระบุในแผนการสำรวจให้กับทีมช่างที่เข้าติดตั้งจริงทราบ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
 • เข้าตรวจสอบงานติดตั้งว่าตรงตามคุณสมบัติและแบบสำรวจทุกประการ
 • ประสานงานแจ้งแผนกงานขาย เพื่อดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประตูไฟฟ้า และระบบ Access Control ต่างๆ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Sales

วัตถุประสงค์งาน

การเรียนรู้ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถ่องแท้ เพื่อผลักดันและนำเข้าเสนองานประเภทโครงการต่างๆ ทุกระดับธุรกิจ ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนสามารถปิดการขายได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ค้นหาข้อมูลประกาศ เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมด
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของโครงการเพื่อขอรับรายละเอียดในการนำเสนอทั้งหมด
 • ประสานงานกับแผนก IT Support หรือ Site Servey เพื่อประเมินหน้างาน อุปกรณ์ตลอดจนสเปคของสินค้าที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ
 • จัดทำเอกสารเสนอราคา และข้อมูลคุณสมบัติของสินค้า ทั้งหมดเพื่อนำเสนอกับทางโครงการในขั้นตอนต่อไป
 • ประสานงานปิดการขายและดูแลเรื่องเก็บเงินจนจบโครงการ
 • ติดตามลูกค้าที่มีอยู่แล้ว และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Technician Sales

วัตถุประสงค์งาน

การสนับสนุนด้านเทคนิค หรืองานบริการด้านเทคนิคให้กับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน สินค้า, การตั้งค่าซอฟแวร์, ฮาร์ดแวร์ รวมถึงเทคนิคในการติดตั้งต่างๆให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและเรียนรู้ถึงการทำงานของสินค้า และซอฟแวร์ ที่มีอยู่ในบริษัททั้งหมด
 • รับเรื่องและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต่างๆให้กับทางลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และการ Onsite Service ถึงหน้างาน
 • ประสานงานกับแผนกงานขาย และแผนกงานอื่นๆ หรือจากแผนกงานที่ได้รับเรื่องมา เพื่อแจ้งถึงผลการแก้ไขปัญหาว่าสำเร็จหรือไม่ อย่างไร
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสเปคสินค้า หรือ TOR เพื่อนำเสนองาน Project ต่างๆให้กับแผนกงานขาย
 • จัดอบรม Training เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของสินค้าให้กับแผนกงานขายอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดทำคู่มือการติดตั้ง และการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างละเอียด

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์ IT ต่างๆ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

CRM Sales

วัตถุประสงค์งาน

ติดต่อประสานงานด้านการขาย และจัดเก็บข้อมูลสำคัญของฐานลูกค้าในบริษัททั้งหมดที่มีประวัติการซื้อสินค้า เพื่อทำการจำแนกและคัดแยกลำดับความสำคัญ ในการที่จะนำข้อมูลกลับมาใช้ในการนำเสนอขายสินค้า การบริการหลังการขาย และการบริการด้านอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทในครั้งต่อไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อมูลโปรโมชั่น และความรู้เบื้องต้นของตัวสินค้าทั้งหมด เพื่อนำไปเสนอขายให้กับฐานลูกค้าเก่า
 • จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าในบริษัทอย่างละเอียด
 • วิเคราะห์ข้อมูลและประวัติของลูกค้าเพื่อประเมินว่าเหมาะสมกับสินค้า หรือบริการด้านไหนที่ทางบริษัทสามารถเข้าไปนำเสนอได้
 • นำเสนอสินค้า และบริการต่างๆเพิ่มเติมให้กับลูกค้า ตลอดจนปิดการขายได้อีกครั้ง
 • จัดทำสถิติ หรือตารางการติดตามผลลูกค้า ที่สนใจ มาก น้อย ปานกลาง อย่างละเอียด สำหรับลูกค้าที่ยังปิดการขายไม่ได้อีกครั้ง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft office เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือด้าน telesales
 • มีใจรักบริการ พูดจาเพราะ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic Design

วัตถุประสงค์งาน

จัดทำสื่ออุปกรณ์ กราฟฟิก ออนไลน์ เกี่ยวกับ สินค้า โปรโมชั่น และการใช้งานอื่นๆ ทั้งสื่อไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ และอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท และช่วยเพิ่มอัตรายอดขายของบริษัทได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
 • ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อื่นๆ
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
 • นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์/บริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในการใช้ Internet เพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, In-design, Lightroom
 • ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์แนวทางในการผลิตความสิ่งใหม่ๆ
  ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ

Admin Sales

วัตถุประสงค์งาน

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ หรือองค์กรภายนอกเพื่อบรรลุขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแผนกงานขาย และบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน ดูแล และนัดหมายลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลในเรื่องของการรับ Order ,จัดส่ง ,การชำระเงิน และขบวนการออกเอกสารการวางบิลกับทางร้านค้า โดยประสานงานกับทางแผนกบัญชี
 • จัดทำใบเสนอราคาสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของร้านค้า และสรุปยอดขาย ,ยอดสินค้า และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานขาย
 • เป็นตัวกลางในการประสาน งานระหว่างแผนกอื่นๆ กับ แผนกเซลล์ให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีเทคนิคและทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน

Secretary

วัตถุประสงค์งาน

จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ หรือองค์กรภายนอกเพื่อบรรลุขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแผนกงานขาย และบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบงานเป็นประจำ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา
 • เตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายให้ทราบล่วงหน้า
 • จัดทำบันทึกงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างละเอียด สามารถร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจำ ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา
 • การจัดทำรายงานการประชุม จัดการ และดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา
 • และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีเทคนิคและทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้
 • สามารถใช้งาน E-mail พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้และพื้นฐานการใช้งานภาษาอังกฤษ หรือจีน ได้ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจร่วมงานติดต่อ

คุณ อร

 • Tel: 02-691-8228 #120
 • Mobile: 087-110-3885
 • Mail: gm@jrkowa.com